Адреса: пр. Шевченка, 19, м.Червоноград, Львiвська обл., 80103

Начальник вiддiлу: Купровська Любов Миколаївна
тел.: (03249) 3-22-81
e-mail: 78vk@ukr.net


Головний спеціаліст: Демків Юлія Іванівна
тел.: (03249) 3-21-56
e-mail:juliademkiv680@gmail.com

Провідний спеціаліст: Давидович Ірина Іванівна
тел.: (03249) 3-21-56
e-mail:iradavyd2008@gmail.com


Режим роботи вiддiлу: Понедiлок – четвер з 8.00 до 17.15
П’ятниця - з 8.00 до 16.00
Обiдня перерва – з 12.00 до 13.00
Вихiднiднi – субота, недiля

 

______________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшення Червоноградської мiської ради

вiд 22.12.2020 № 57


ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл з питань персоналу

1. Загальнi положення

1.1. Вiддiл з питань персоналу (далi – вiддiл) є структурним пiдроздiлом вико-навчого комiтету Червоноградської мiської ради.
1.2. Вiддiл безпосередньо пiдпорядковується керуючому справами виконавчого комiтету.
1.3. У своїй дiяльностi вiддiл керується Конституцiєю України, Законами України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», «Про службу в органах мiсцевого самовря-дування», «Про запобiгання корупцiї» та iншими законами України з питань ор-ганiзацiї та дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування, постановами Верховної Ра-ди України, актами Президента України, постановами i розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, рекомендацiями Нацiонального агентства України з питань дер-жавної служби, рiшеннями Червоноградської мiської ради i виконавчого комiтету, розпорядженнями Червоноградського мiського голови, даним Положенням та iншими нормативними актами, що стосуються роботи з кадрами.

2. Основнi завдання

2.1. Реалiзацiя державної полiтики щодо служби в органах мiсцевого самовряду-вання та з питань трудового законодавства.
2.2. Здiйснення аналiтичної та органiзацiйної роботи з кадрового менеджменту.
2.3. Документальне оформлення проходження служби в органах мiсцевого са-моврядування та трудових вiдносин.

3. Функцiї

Вiддiл реалiзує наступнi функцiї:
3.1. Здiйснює органiзацiйну роботу щодо прийняття та проходження служби у виконавчих органах Червоноградської мiської ради (без статусу юридичної особи) вiдповiдно до вимог законодавства.
3.2. Веде встановлену звiтно-облiкову документацiю, готує статистичну звiтнiсть з кадрових питань, аналiзує якiсний склад посадових осiб мiсцевого самоврядування.
3.3. Готує аналiтичнi, iнформацiйнi та iншi матерiали з кадрових питань, узагаль-нює практику роботи з кадрами, вносить керiвництву вiдповiднi пропозицiї щодо удо-сконалення роботи з персоналом.
3.4. Готує проєкти розпоряджень Червоноградського мiського голови з кадрових питань, про стягнення та надання вiдпусток, про вiдрядження, по керiвному складу пiдприємств комунальної власностi.
3.5. Здiйснює роботу, пов’язану iз заповненням, облiком та зберiганням особо-вих справ та особових карток (типова форма № П-2) працiвникiв виконавчих органiв Червоноградської мiської ради (без статусу юридичної особи) з дотриманням вимог законодавства у сферi захисту персональних даних.
3.6. Здiйснює ведення комп’ютерного облiку електронних особових справ поса-дових осiб мiсцевого самоврядування, використання його даних у межах повнова-жень, супроводження i зберiгання вiдомостей за допомогою системи «Картка» ЄДКС «Кадри».
3.7. Здiйснює органiзацiйне забезпечення роботи конкурсної комiсiї виконавчих органiв Червоноградської мiської ради.
3.8. Органiзовує проведення спецiальної перевiрки вiдомостей щодо осiб, якi претендують на зайняття посад, пов’язаних iз виконанням функцiй мiсцевого са-моврядування.
3.9. Здiйснює органiзацiйне забезпечення стажування кандидатiв, якi претенду-ють на замiщення вакантної посади посадової особи мiсцевого самоврядування.
3.10. Здiйснює органiзацiйне забезпечення проведення щорiчної оцiнки виконан-ня посадовими особами мiсцевого самоврядування покладених на них обов’язкiв i завдань.
3.11. Здiйснює роботу, пов’язану iз заповненням, облiком та зберiганням трудо-вих книжок з дотриманням вимог законодавства у сферi захисту персональних даних.
3.12. Видає довiдки з мiсця роботи працiвникам виконавчих органiв Червоног-радської мiської ради (без статусу юридичної особи).
3.13. Оформляє листки непрацездатностi працiвникiв виконавчих органiв Черво-ноградської мiської ради (без статусу юридичної особи) в частинi встановлення стра-хового стажу.
3.14. Надає методичну та iншу практичну допомогу з питань проходження служ-би в органах мiсцевого самоврядування працiвникам та управлiнням i вiддiлам Чер-воноградської мiської ради, якi є юридичними особами.
3.15. Розглядає пропозицiї, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенцiї вiддiлу.

4. Права та обов’язки

Вiддiл має право:
4.1. Брати участь у нарадах, засiданнях колегiальних органiв, що проводяться у виконавчих органах Червоноградської мiської ради при обговореннi питань, що належать до компетенцiї вiддiлу.
4.2. Одержувати у встановленому порядку вiд посадових осiб виконавчих ор-ганiв ради та у пiдпорядкованих установах вiдповiдну статистичну iнформацiю та до-кумен-ти, необхiднi для виконання покладених на вiддiл функцiй.
4.3. Вимагати вiд виконавцiв дотримання якостi i встановлених строкiв пiдготов-ки матерiалiв, якi надаються до вiддiлу.
4.4. Iнформувати керуючого справами виконавчого комiтету у разi покладання на вiддiл виконання роботи, що не вiдноситься до функцiй вiддiлу чи виходить за його межi, а також у випадках, коли вiдповiднi виконавчi органи мiської ради чи посадовi особи не надають документи, iншi матерiали, необхiднi для вирiшення покладених за-вдань, з метою вжиття вiдповiдних заходiв.
4.5. Вносити пропозицiї з питань удосконалення роботи, пiдвищення ефектив-ностi служби в органах мiсцевого самоврядування.

При здiйсненнi повноважень вiддiл зобов’язаний:
4.6. Забезпечити дотримання конституцiйних прав та свобод людини i громадя-нина.
4.7.Забезпечити виконання вимог дiючого законодавства України щодо конфiденцiйностi iнформацiї вiдносно особи.
4.8. Не допускати в своїй дiяльностi порушення вимог антикорупцiйного законо-давства.

5. Керiвництво

5.1. Вiддiл очолює начальник вiддiлу, який призначається на посаду та звiль-няється з посади Червоноградським мiським головою.
5.2. Начальник вiддiлу:
5.2.1. Здiйснює безпосереднє керiвництво дiяльнiстю вiддiлу, розподiляє обо-в’язки мiж працiвниками, очолює та контролює їх роботу.
5.2.2 . Вирiшує питання взаємодiї вiддiлу з виконавчими органами Червоноград-ської мiської ради, пiдприємствами, установами, органiзацiями комунальної влас-ностi.
5.2.3. Забезпечує дотримання у вiддiлi Iнструкцiї з дiловодства у виконавчих ор-ганаз Червоноградської мiської ради.
5.3. Начальник вiддiлу несе персональну вiдповiдальнiсть:
5.3.1 За виконання вiддiлом завдань, передбачених цим Положенням, та посадо-вими iнструкцiями працiвникiв вiддiлу.
5.3.2. За стан трудової дисциплiни у вiддiлi.
5.4. У разi вiдсутностi начальника його обов’язки виконує головний спецiалiст вiддiлу, на якого покладаються обов’язки начальника вiддiлу.

6. Органiзацiя роботи

6.1. Роботу вiддiлу органiзовує начальник вiддiлу.
6.2. Посадовi обов’язки, права, квалiфiкацiйнi вимоги та вiдповiдальнiсть працiвникiв вiддiлу визначаються посадовими iнструкцiями. Посадова iнструкцiя начальника вiддiлу затверджується Червоноградським мiським головою, посадовi iн-струкцiї головного спецiалiста та старшого iнспектора ‒ керуючим справами вико-навчого комiтету.

7. Взаємовiдносини (зв’язки) з iншими пiдроздiлами

7.1. Вiддiл при виконаннi покладених на нього завдань взаємодiє з виконавчими органами Червоноградької мiської ради, iншими органами, утвореними Червоноград-ською мiською радою, пiдприємствами, установами, органiзацiями комунальної влас-ностi, окремими громадянами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поширити: